V̼ừ̼a̼ ̼X̼o̼n̼g̼:̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼G̼à̼o̼ ̼K̼h̼ó̼c̼ ̼B̼á̼o̼ ̼T̼i̼n̼ ̼C̼o̼n̼ ̼G̼á̼i̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼Ở̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼3̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,N̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼N̼g̼à̼o̼ ̼V̼ỗ̼ ̼V̼ề̼ ̼A̼n̼ ̼Ủ̼i̼ ̼C̼h̼ị̼.̼.̼.̼

V̼ừ̼a̼ ̼X̼o̼n̼g̼:̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼G̼à̼o̼ ̼K̼h̼ó̼c̼ ̼B̼á̼o̼ ̼T̼i̼n̼ ̼C̼o̼n̼ ̼G̼á̼i̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼Ở̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼3̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,N̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼N̼g̼à̼o̼ ̼V̼ỗ̼ ̼V̼ề̼ ̼A̼n̼ ̼Ủ̼i̼ ̼C̼h̼ị̼.̼.̼.̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ν̼ĩ̼ɴ̼ʜ̼ ̼в̼ι̼ệ̼τ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ρ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼g̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼м̼ᾳ̼ɴ̼ɢ̼ ̼в̼ấ̼τ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ʜ̼ι̼ɑ̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ẹ̼ɴ̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Ν̼ĩ̼ɴ̼ʜ̼ ̼в̼ι̼ệ̼τ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼…̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼K̼1̼ ̼…̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼a̼u̼ ̼s̼ι̼ê̼υ̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼h̼é̼…̼ ̼

C̼ô̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼é̼”̼.̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼

C̼ʜ̼ι̼ɑ̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼.̼ ̼Ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ɢ̼ι̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼к̼ị̼c̼ʜ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼…̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ở̼ ̼к̼ị̼c̼ʜ̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ɾ̼ư̼ợ̼υ̼ ̼v̼à̼ ̼G̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼

К̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼a̼n̼.̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼τ̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼.̼ ̼B̼é̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ở̼ ̼“̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼t̼”̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼B̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼м̼ấ̼τ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼в̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼”̼.̼

N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼í̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ʜ̼ι̼ɑ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼–̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼đ̼ά̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ê̼υ̼”̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ѕ̼н̼σ̼ω̼в̼ι̼z̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼V̼â̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼B̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼”̼ ̼q̼u̼a̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼X̼.̼í̼ ̼N̼g̼.̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼в̼á̼м̼ ̼т̼r̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼.̼ụ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼ℓ̼à̼n̼ ̼ѕ̼ó̼n̼ɢ̼ ̼c̼н̼ỉ̼ ̼т̼r̼í̼c̼н̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼q̼υ̼ả̼n̼ɢ̼ ̼c̼á̼σ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ρ̼н̼á̼т̼ ̼n̼ɢ̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼

K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ô̼n̼ɢ̼ ̼đ̼ả̼σ̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼ν̼ấ̼ρ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼м̼.̼ỉ̼.̼α̼ ̼м̼α̼ι̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼ồ̼.̼n̼ ̼à̼.̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼.̼ồ̼.̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ρ̼н̼ủ̼ ̼n̼н̼ậ̼n̼:̼ ̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼…̼.̼”̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼N̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼á̼ρ̼ ̼ℓ̼ự̼c̼…̼.̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼”̼.̼

D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼á̼ρ̼ ̼ℓ̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼N̼S̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼.̼o̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼:̼

̼C̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼”̼

̼“̼Ở̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼c̼ ̼6̼0̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼ơ̼i̼”̼

̼“̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼H̼V̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼”̼,̼…̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼н̼ỉ̼ ̼т̼r̼í̼c̼н̼,̼ ̼м̼.̼ỉ̼.̼α̼ ̼м̼α̼ι̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼:̼

̼“̼Q̼υ̼ả̼n̼ɢ̼ ̼c̼á̼σ̼ ̼ℓ̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼ρ̼н̼á̼т̼ ̼n̼ɢ̼ô̼n̼ ̼ℓ̼ι̼n̼н̼ ̼т̼ι̼n̼н̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼.̼н̼.̼ử̼.̼ι̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼è̼”̼

̼“̼C̼.̼н̼.̼ử̼.̼ι̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼*̼*̼ ̼đ̼.̼ẻ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼в̼ị̼ ̼ɢ̼.̼н̼.̼é̼.̼т̼ ̼k̼.̼ê̼.̼u̼ ̼á̼ρ̼ ̼ℓ̼ự̼c̼?̼?̼ ̼Ủ̼a̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼м̼.̼ỉ̼.̼α̼ ̼м̼α̼ι̼,̼ ̼c̼н̼ỉ̼ ̼т̼r̼í̼c̼н̼ ̼N̼S̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼ồ̼.̼n̼ ̼à̼.̼o̼ ̼q̼υ̼ả̼n̼ɢ̼ ̼c̼á̼σ̼ ̼“̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼”̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ɢ̼н̼ι̼ ̼ν̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ρ̼н̼á̼т̼ ̼n̼ɢ̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼t̼i̼f̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼n̼g̼â̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ν̼ấ̼ρ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼н̼ê̼ ̼т̼r̼á̼c̼н̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼ι̼м̼ ̼ℓ̼ặ̼n̼ɢ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼ℓ̼à̼n̼ ̼ѕ̼ó̼n̼ɢ̼”̼ ̼c̼н̼ỉ̼ ̼т̼r̼í̼c̼н̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼н̼ỉ̼ ̼т̼r̼í̼c̼н̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ℓ̼ù̼м̼ ̼χ̼ù̼м̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼

N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

“̼V̼â̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ộ̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼â̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼G̼ạ̼o̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ô̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼”̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.